Opravdu se začnete o problém zajímat až v době, kdy bude napaden člen Vaší rodiny nebo se někdo z Vašich blízkých stane drogově závislým?

Stanovy PDF Tisk Email
Napsal uživatel Českobroďák   
Pátek, 20 Listopad 2015 00:00

 Stanovy – Spolku ČESKOBROĎÁK


I.
Preambule
Sdružení Českobroďák, IČ: 228 871 99, registrované Ministerstvem vnitra dne 2. června 2011, pod č.j.
VS/1-1/84681/11-R, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1.1.2014, považuje za spolek ve smyslu
§ 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. Tato změna byla projednána a schválena na Valné hromadě
dne 1.7.2015 s tím, že sdružení Českobroďák v této souvislosti doplňuje své původní stanovy takto:


II.
Název a sídlo
Název občanského sdružení Českobroďák se s ohledem na § 216 NOZ mění na Spolek
Českobroďák. Název spolku je: Spolek Českobroďák

III.
Účel spolku
Spolek Českobroďák (dále jen „spolek“) je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě
společného zájmu. Sdružení je právnickou osobou. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti
členů spolku i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném
znění v sídle Spolku.


IV.
Hlavní činnost spolku
1. Spolek je v souladu s § 2014 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, založen jako
právnická osoba způsobilá k právnímu jednání. Spolek je samosprávná, dobrovolná,
nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu členů.
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v článku III, coby společného zájmu jeho
členů. Tento účel je naplňován prostřednictvím:
a. pořádání volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé, pedagogická a sportovní
činnost;
b. prevence a ochrana před sociálně patologickými jevy se zaměřením na protidrogovou
prevenci pro obyvatele Českého Brodu a okolí;
c. prevence kriminality na Českobrodsku, spolupráce s obdobnými organizacemi a
s veřejnými institucemi;
d. poskytování služeb občanům spočívajících v osvětě, poradenství a vzdělávání.
2. Za tímto účelem bude spolek usilovat o kvalitní využití volného času cílové skupiny občanů,
průběžně seznamovat s problematikou sociálně patologických jevů regionu a napomáhat
těmito aktivitami ke zdravému způsobu života rodin a občanů v dané lokalitě.
3. Spolek vykonává hlavní činnost za účelem dosažení svých cílů a v souladu se svým posláním
tak, jak je vymezeno v čl. III těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním
ani výdělečnou činností.


V.
Členství ve spolku
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se
stanovami spolku.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada spolku.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Zánikem členství zanikají veškerá práva člena spolku vůči spolku.
5. Veškerý nabytý majetek spolku, duševní a další hodnoty spolku zůstávají a jsou majetkem
spolku i po vystoupení člena ze spolku.
6. Členství ve spolku je individuální nebo čestné.
7. Člen spolku má právo:
a. účastnit se jednání členské schůze,
b. být pravidelně informován o dění ve Spolku (minimálně však 1x ročně),
c. volit orgány spolku,
d. být volen do orgánů spolku,
e. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
8. Člen má povinnost zejména:
a. dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení spolku,
b. aktivně se podílet na plnění cílů spolku, aktivně a pravidelně se účastnit jednání
orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,
c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
d. platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,
e. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
f. pravidelně se informovat o dění ve spolku.
9. Členství zaniká:
a. vystoupením člena písemným oznámením radě,
b. úmrtím člena nebo prohlášením za mrtvého,
c. u právnické osoby jejím zrušením,
d. zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze (členství zaniká stanoveným
datem členské schůze, která rozhodla o ukončení členství),
e. vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní
zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes napomenutí ze strany orgánů sdružení
porušuje tyto stanovy,
f. zánikem spolku,
g. opakovaným nezaplacením členských příspěvků (3x po sobě),
h. rozhodnutím Členské schůze Spolku o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s
§ 3045 odst. 1 NOZ,
i. případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
10. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od
potvrzeného zaniknutého členství.
11. Sympatizant spolku je jakákoliv osoba, která více než výrazně podporuje aktivity spolku, ale
z nějakého důvodu (např. odpor k organizacím všeho druhu) není jeho členem. Mohou to být
osoby různého věku, i mladší 18ti let.
a. aktivně se podílí na projektech a aktivitách spolku,
b. mohou platit dobrovolný členský poplatek,
c. žádná další práva a povinnosti nemají.
12. Z rozhodnutí Členské schůze mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností na poli
kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle spolku. Při jmenování přebírají
jmenovací listinu čestného člena spolku.
13. Členové spolku neručí za dluhy Spolku.


VI.
Členské příspěvky
1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Členská schůze Spolku.
2. Členský příspěvek za čestné členství ve Spolku se nehradí.
3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné
důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Rada spolku.
4. Splatnost členských příspěvků určuje Rada sdružení. Splatnost členského příspěvku lze na
žádost odložit. O odložení rozhoduje Rada spolku.


VII.
Orgány sdružení
Orgány spolku jsou:
1. Členská schůze
2. Rada sdružení
3. Předseda


VIII.
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – Členská schůze. Členská schůze
rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a. schvaluje stanovy spolku a změny stanov,
b. volí předsedu a odvolává jej,
c. vytváří program činnosti spolku,
d. volí členy Rady spolku,
e. schvaluje zprávu o činnosti spolku a jeho cíle na příští období,
f. rozhoduje o zrušení členství,
g. rozhoduje o zániku spolku,
h. rozhoduje o vstupu právnických osob do spolku.
2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
spolku.
3. Členskou schůzi svolává Rada sdružení podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada
svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku, a to do jednoho
měsíce od požádání/doručení žádosti od členů spolku. Informaci o konání zasedání členské
schůze zasílá předseda členům spolku písemně elektronickou poštou na kontaktní adresu,
kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu.
4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy
spolku.
5. Členská schůze je schopna usnášení při účasti nejméně 50% (padesáti procent) všech členů
s hlasovacím právem. V případě, že 1 hodinu po plánovaném zahájení není přítomno nad
50% (padesát procent) členů sdružení s hlasovacím právem, je usnášeníschopná nejméně
polovinou počtu přítomných. Každý člen – právnická osoba či fyzická osoba starší 18 let - má
hlasovací právo. Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou
rovné.
6. Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů sdružení. V případě
zrušení sdružení rozhoduje nejméně 75% (sedmdesátpět procent) všech členů sdružení s
řádným hlasovacím právem, kteří po hlasování o zrušení sdružení vlastnoručně podepíší
hlasovací listinu včetně dopsání vlastního čísla občanského průkazu.
7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen
spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřuje jeden člen přítomný na zasedání členské schůze.
8. Je-li některý člen Spolku zároveň čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství hlas
navíc.
9. Jednání Členské schůze řídí předseda. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsaženo
v pozvánce.


IX.
Rada spolku
1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
2. Rada spolku je kolektivním orgánem. Členství v radě vzniká volbou na členské schůzi na
základě návrhu některého ze členů. Rada má pět členů (předsedu, místopředsedu a 3 členy).
3. Radu svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
4. Rada zejména:
a. volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b. koordinuje činnost spolku,
c. svolává členskou schůzi,
d. zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
e. rozhoduje o přijetí člena do spolku,
f. rada rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti členské
schůze,
g. rozhoduje o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti,
h. schvalovat interní organizační normy spolku.
5. Předseda a místopředseda rady zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem.
V nepřítomnosti předsedy jeho funkci zastává místopředseda. Každý z nich může jednat
navenek a podepisovat i samostatně.
6. Členem rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně způsobilá k
právním úkonům. První členy rady jmenuje členská schůze po vzniku spolku.
a. Rada je povinna informovat členy spolku o záležitostech spolku. Rada je dále povinna
zajistit řádné hospodaření spolku s poskytnutými dary a příspěvky a řádné vedení
účetnictví spolku.
b. Osoba, která je členem rady, může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce člena rady
končí dnem, kdy je zvolen jeho nástupce. Nástupce bude zvolen do 1 (jednoho)
měsíce od písemného oznámení o odstoupení z funkce, které bylo doručeno na
adresu sídla spolku.
c. Rada volí ze svých členů předsedu (předseda spolku) a místopředsedu spolku.
Předseda rady řídí jednání rady a reprezentuje spolek navenek. Rozsah pravomocí
předsedy a místopředsedy stanoví rada.
d. Funkční doba rady je pět let.
e. Rada projednává roční zprávu o činnosti spolku, zabezpečuje realizaci usnesení
členské schůze a sestavuje roční rozpočet sdružení.
f. Předseda i místopředseda spolku je odpovědný a kompetentní k právním úkonům za
spolku.
g. Podpisové právo k účtu má předseda spolku do výše 10.000,-Kč. Od částky 10.001,-
Kč se s ním spolupodepisuje zvolená osoba z řad členů rady.
7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
9. Jestliže se přes opakované, nejméně dvojí, svolání v průběhu dvou měsíců nesejde
usnášeníschopná členská schůze, přebírá její pravomoci rada.


X.
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech,
zejména je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku. Za spolek může
jednat rovněž předsedou zmocněný člen Rady spolku nebo řádný člen spolku.
2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se ujímá funkce den následující
po dni volby.
3. Předseda je povinen:
a. svolávat zasedání členské schůze,
b. vést řádně agendu členské schůze,
c. jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
 
XI.
Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a. dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b. výnosy vlastní činností – zejména z nepravidelných, jednorázových akcí (např.
vstupné z akcí, občerstvení),
c. členské příspěvky,
d. dotace a granty,
e. státní příspěvky.
3. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být
především použity k financování hlavní činnosti Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku.
Prostředky je možno dále použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj.
4. Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá členské schůzi
zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. Při svém hospodaření je spolek povinen řídit se
obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
5. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních
předpisech a směrnicích spolku.


XII.
Zánik spolku
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na
základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Rozhodnutím příslušného rejstříkového soudu.
3. Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání a likvidace, pro kterou se přiměřeně
použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.


 XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Znění těchto stanov bylo schváleno Členskou schůzí konanou dne 1. 7. 2015, jejíž konání je
potvrzeno zápisem ze dne 1. 7. 2015.
2. O případných změnách či doplnění stanov rozhoduje Členská schůze na návrh Rady spolku.
3. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy,
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Novým občanským zákoníkem, ve znění pozdějších
předpisů a organizačním řádem spolku (porušení organizačního řádu je vnímáno stejně
závažně jako porušení stanov spolku).
4. Znění těchto stanov je účinné dnem 1. července 2015, nejpozději však dnem jejich registrace
u Rejstříkového soudu.


Účinnost od 1. 8. 2015
V Českém Brodě dne 1. 7. 2015
Zapsal: Ověřil:
Bc. Metoděj Málek Mgr. Jiří Havlíček

AddThis Social Bookmark Button
Aktualizováno Středa, 25 Listopad 2015 18:49
 

www.facebook.com/ceskobrodak

Mail: info@ceskobrodak.cz

GSM: 774 200 158

GSM: 739 749 197